Logo_nacionalniParkovi_
  webfest2011_baner

 

line

Panoramski putevi

Panoramski_putevi

Godišnjak

Godisnjak_2016

You Tube

You_Tube

Facebook

Facebook_link

Brošura - monitoring

monitoring

Početna O nama Službe zajedničkih poslova

Službe zajedničkih poslova

 

  • Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

Šef službe: Aleksandar Mijović

Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj učestvuje u izradi Planova i Programa upravljanja nacionalnim parkovima i njihovoj realizaciji; prati stanje ekosistema, flore i faune NP i predlaže mjere za njihovu zaštitu, unapređivanje i valorizaciju; prati stanje, inicira i predlaže mjere zaštite, unaprjeđenja i valorizacije kulturno-istorijskog nasljeđa; daje stručno mišljenje o uticaju svih zahvata u NP na stanje životne sredine, prirodnih resursa i biodiverziteta; prati aktivnosti i radnje koje se realizuju na prostoru parkova radi ostvarivanja zaštite njihovih prirodnih vrijednosti i ostvarivanja mjera zaštite; učestvuje u izradi planova prostornog uredjenja područja NP; učestvuje u izradi planova privremenih objekata; učestvuje u davanju stručnih mišljenja na studije i druga dokumenta koja se tiču prostora nacionalnih parkova; učestvuje u pripremi i realizaciji projekata vezanih za djelokrug rada službe; učestvuje u pripremi, aplikaciji i realizaciji projekata; prati realizaciju kapitalnih investicija; učestvuje u ostvarivanju saradnje sa lokalnom zajednicom i vrši sve druge poslove iz djelokruga rada službe, kao i druge poslove shodno Planovima i Programima upravljanja nacionalnim parkovima.


  • Služba za promociju, edukaciju i turizam

Šef službe: Nela Vešović Dubak

Služba za promociju, edukaciju i turizam vrši promociju i prezentaciju prirodne i kulturne baštine, promoviše-uspostavlja turističku infrastrukturu i tematske proizvode; organizuje promotivne I edukativne aktivnosti Centara za posjetioce; vrši pružanje turističkih usluga za nacionalne parkove; vrši poslove marketinga i učestvuje u izradi promotivno-edukativnog materijala; učestvuje u izradi i realizaciji Planova i  Programa upravljanja nacionalnim parkovima; ostvaruje saradnju sa medijima; ostvaruje saradnju sa turističkim organizacijama i agencijama; saradjuje sa lokalnim stanovništvom na području nacionalnih parkova; učestvuje u izradi programa i planova turističke valorizacije područja NP i drugim planovima i programima; organizuje prodaju suvenira i predmeta domaće radinosti; učestvuje u pripremi i realizaciji projekata međunarodne saradnje i vrši sve druge poslove iz djelokruga rada službe, kao i druge poslove shodno Planovima i Programima upravljanja.


  • Služba za pravne poslove

Šef službe: Andrija Marojević

Služba za pravne poslove učestvuje u izradi opštih akata i ugovora; zastupa Preduzeće pred sudovima i drugim organima; podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog i krivičnog postupka; vrši poslove sprovođenja postupaka javnih nabavki; priprema i obrađuje materijal za potrebe Upravnog odbora i njegovih radnih tijela i učestvuje u izradi donijetih akata; vodi poslove iz oblasti radnih odnosa; učestvuje u pripremi i realizaciji projekata međunarodne saradnje i vrši sve druge poslove iz djelokruga rada službe, kao i druge poslove shodno Planovima i Programima upravljanja nacionalnim parkovima.


  • Služba za finansijske poslove

Šef službe: Dragan Đukić

Služba za finansijske poslove izrađuje periodične obračune i obračune poslovanja Preduzeća; vrši poslove knjiženja cjelokupne finansijske dokumentacije; obračuna i isplata zarada i drugih naknada; likvidacije računa; fakturisanje i kontrolu naplate potraživanja; učestvuje u izradi analiza i izvještaja za potrebe organa Preduzeća; učestvuje u izradi Planova i Programa upravljanja nacionalnim parkovima; učestvuje u pripremi i realizaciji projekata međunarodne saradnje; vrši pripremu budžeta i paćenje implementacije projekata, kao I pripremu finansijskih izvještaja za projekte; priprema nacrte opštih akata iz djelokruga rada službe i vrši sve druge poslove iz djelokruga rada službe, kao i druge poslove shodno Planovima i Programima upravljanja nacionalnim parkovima.


  • Služba za administrativno-tehničku podršku i poslove kontrole

Šef službe: Adnan Bišević

Služba za administrativno – tehničke i poslove kontrole učestvuje u izradi akata potrebnih za sprovođenje administrativno tehničkih poslova i poslova kontrole, organizuje rad monitoring centra, vrši prijem, dostavu i arhiviranje dokumentacije; daje prijedloge za unaprjeđenje svih vidova kontrole, vrši kontrolu administrativnih i internih procedura preduzeća; sprovodi administrativne procedure vezano za upotrebu službenih vozila i plovila; vrši saradnju sa institucijama vezanim za zaštitu i bezbijednost; bavi se poslovima zaštite na radu; obavlja poslove na održavanju računara i računarskih sistema; vrši poslove održavanja i servisiranja motornih vozila i plovnih objekata; vrši poslove prevoza i dostavljanja službene pošte; vrši održavanje higijene administrativnih prostorija i vrši sve druge poslove iz djelokruga rada službe, kao i druge poslove shodno Planovima i Programima upravljanja.

Mapa

mapa

line_green2

gifHeader_02gifHeader_03gifHeader_04gifHeader_05logoi-dopuna2gifHeader_07gifHeader_08gifHeader_09logo_dopuna