Logo_nacionalniParkovi_
  webfest2011_baner

 

line

Katalog

Katalog

Obradujmo prirodu

obradujmo_prirodu_baner

You Tube

You_Tube

Facebook

Facebook_link

Brošura - monitoring

monitoring

Početna O nama Službe zajedničkih poslova

Službe zajedničkih poslova

 

  • Služba za unapređenje i razvoj

Šef službe: Aleksandar Mijović

Služba za unapređivanje i razvoj učestvuje u izradi Planova i Programa upravljanja nacionalnim parkovima i praćenju njihove realizacije; prati stanje ekosistema i utvrđuje uzroke njihovih promjena; prati stanje flore i faune NP i predlaže mjere za njihovu zaštitu, unapređivanje i valorizaciju; izrađuje Programe zaštite šuma; učestvuje u izradi planova prostornog uredjenja područja NP; utvrđuje površine za postavljanje privremenih objekata; učestvuje u davanju stručnih mišljenja na studije i druga dokumenta koja se tiču prostora nacionalnih parkova; učestvuje u pripremi i realizaciji projekata međunarodne saradnje; učestvuje u izradi programa razvoja i valorizacije parkova; učestvuje u ostvarivanju saradnje sa mjesnim stanovništvom i vrši sve druge poslove iz djelokruga rada službe, kao i druge poslove shodno Planovima i Programima upravljanja nacionalnim parkovima karakteristične za određene nacionalne parkove.


  • Služba za promociju, marketing i edukaciju

Šef službe: Nela Vešović Dubak

Služba za promociju, marketing i eduukaciju vrši promociju i prezentaciju prirodnih i radom stvorenih vrijednosti nacionalnih parkova i pokretnog i nepokretnog kulturnog fonda; organizuje rad Centara za posjetioce; vrši pružanje turističkih usluga karakterističnih za nacionalne parkove; vrši poslove marketinga i učestvuje u izradi promotivno-edukativnog materijala; učestvuje u izradi Planova i Programa upravljanja nacionalnim parkovima;ostvaruje saradnju sa medijima; ostvaruje saradnju sa turističkim organizacijama i agencijama; učestvuje u ostvarivanju saradnje sa mjesnim stanovništvom na području nacionalnih parkova; učestvuje u izradi programi i planovi turističke valorizacije područja NP i drugim planovima i programima; organizuje prodaju suvenira i predmeta domaće radinosti; učestvuje u pripremi i realizaciji projekata međunarodne saradnje i vrši sve druge poslove iz djelokruga rada službe, kao i druge poslove shodno Planovima i Programima upravljanja nacionalnim parkovima karakteristične za određene nacionalne parkove.


  • Služba za pravne i opšte poslove

Šef službe: Andrija Marojević

Služba za pravne i opšte poslove učestvuje u izradi opštih akata i ugovora; zastupa Preduzeće pred sudovima i drugim organima; podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog i krivičnog postupka; priprema i obrađuje materijal za potrebe Upravnog odbora Preduzeća i njegovih radnih tijela i učestvuje u izradi donijetih akata; vodi poslove iz oblasti radnih odnosa; vodi administrativne, tehničke i opšte poslove; arhiviranje i čuvanje dokumentacije Preduzeća; učestvuje u pripremi i realizaciji projekata međunarodne saradnje; obavlja poslove iz djelokruga rada inspekcije zaštite prostora i vrši sve druge poslove iz djelokruga rada službe, kao i druge poslove shodno Planovima i Programima upravljanja nacionalnim parkovima karakteristične za određene nacionalne parkove.


  • Služba za finansijske poslove

Šef službe: Dragan Đukić

Služba za finansijske poslove izrađuje periodične obračune i obračune poslovanja Preduzeća; vrši poslove knjiženja cjelokupne finansijske dokumentacije; obračuna i isplata zarada i drugih naknada; likvidacije računa;  fakturisanje i kontrolu naplate potraživanja Preduzeća; učestvuje u izradi analiza i izvještaja za potrebe organa Preduzeća; učestvuje u izradi Planova i Programa upravljanja nacionalnim parkovima; učestvuje u pripremi i realizaciji projekata međunarodne saradnje; priprema nacrta opštih akata iz djelokruga rada službe i vrši sve druge poslove iz djelokruga rada službe, kao i druge poslove shodno Planovima i Programima upravljanja nacionalnim parkovima karakteristične za određene nacionalne parkove.

Mapa

mapa

line_green2

gifHeader_02gifHeader_03gifHeader_04gifHeader_05logoi-dopuna2gifHeader_07gifHeader_08gifHeader_09logo_dopuna