Logo_nacionalniParkovi_
  webfest2011_baner

 

line

Početna NP Prokletije Priroda Fauna

Fauna NP Prokletije

 

Prokletije u biogeografskom pogledu pripadaju alpskom-planinskom regionu, što je imalo uticaja i na životinjski svijet koji karakteriše velika raznovrsnost.

  • Registrovano je oko 60 endemičnih insekata i oko 130 vrsta dnevnih leptira.

  • Fauna riba je u pogledu bogatstva i raznovrsnosti veoma zanimljiva , ali jedino Plavsko jezero ima autohtone vrste kao što su: Thymallus thymallus (lipljen), Hucho hucho (mladica), Salmo labrax m. lacustris (blatnjača), Leuciscus cephalus (klen), Chondrostoma nasus (skobalj), Rutilus rutilus (crvenperka) i dr.

  • Fauna vodozemaca i gmizavaca je raznovrsnog porijekla. Najznačajniji fenomen koji se javlja na području Prokletija je neotenija. Ova promjena je važna za individualno razviće, ali i za evoluciju grupa. Prisutni su endemični i reliktni oblici. Registrovane su sledeće vrste vodozemaca: Salamandra salamandra, Triturus alpestris, T. Vulgaris, Bufo bufo, B.viridis, Bombina variegata, Hyla arborea, Rana ridibunda, r:temporaria, R:graeca, kao i gmizavci: Anguis fragilis, Lacerta agilis, L. Vivipara, Natrix natrix, N. tassellata, vipera ammodytes i dr.

  • Na području Prokletija je zabilježena 161 vrsta ptica. Njihova staništa su  visokoplaninski regioni, doline Ropojane i Grbaje, šumski ekosistemi, planinska jezera i rijeke. Najznačajnije vrste ptica su: siva čaplja, čaplja kašikara, krža, bradan, bjeloglavi sup, orao zmijar, jastreb, kobac, mišar, soko lastavičar, sivi soko, lještarka, krstokljun i dr.

  • Od sitnih sisara zastupljene su: šumska rovčica, alpska rovčica, slijepa krtica i dr. Značajnim brojem vrsta zastupljeni su slijepi miševi i  glodari, a od ostalih vrsta sisara: zec, vuk, mrki medvjed, ris, divlja svinja, divokoza i srna.
970x250px-hanball

Meteo Plav

Mapa

mapa

line_green2

gifHeader_02gifHeader_03gifHeader_04gifHeader_05logoi-dopuna2gifHeader_07gifHeader_08gifHeader_09logo_dopuna